TCE

TCE

pojivo pro přípravu staveništní vodopropustné malty

Pojivo pro přípravu vodopropustné podkladní vrstvy. Pro pokládku dlažeb všeho druhu. Též pro přerušení kapilárního vzlínání z podkladu v interiérech i exteriérech. V exteriéru musí být vodonepropustná podkladní vrstva odvodněna nejméně ve spádu 1,5 %.

Pevnost v tlaku: 10–20 N/mm2 dle poměru mísení a užitého kameniva
Barva šedá

Dokumenty
Bezpečnostní list